Обща цел, приоритети

Чл.1 Алумни клубът на ЧЕГ “Проф. Иван Апостолов” е доброволна,е ученически клуб към ЧЕГ ,,Проф. Иван Апостолов, чиито приоритети са поддържане на връзка с бившите ученици на училището, създаването на събития с цел подпомагане на учениците,
предоставяме информация за университети и специалности в България и в чужбина, съдействие на бизнес проекти ангажирани с общността на клуба и училището.

Цели на КЛУБА

Чл. 8

КЛУБА има следните цели:

 1. Насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на ГИМНАЗИЯТА.
 2. Осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни инициативи между ГИМНАЗИЯТА и КЛУБА.
 3. Приобщаване на бивши и настоящи възпитаници на ГИМНАЗИЯТА чрез организиране на професионални, научни, културни, спортни и други събития.
 4. Съдействие на ГИМНАЗИЯТА и училищната общност при организиране на събития, общи срещи, конференции и други форуми, както и при публикуването и разпространението на печатни и електронни издания, свързани с дейността на ГИМНАЗИЯТА
  и КЛУБА.
 5. Насърчаване и съдействие за професионалната реализация и провеждане на обучителни стажове и практики на учениците и алумните в КЛУБА.
 6. Популяризиране на дейността на КЛУБА и постиженията на завършилите сред общността на ГИМНАЗИЯТА.
 7. Насърчаване на сътрудничеството със сходни и други организации в ГИМНАЗИЯТА, други алумни клубове и други организации в Република България, Европейския съюз и чужбина.
 8. Изграждането на общностен дух на всички обучаващи се и завършили ГИМНАЗИЯТА и обединяването на техните усилия за 

Средства за постигане на целите

Чл. 9

 КЛУБА осъществява своите цели със следните средства:

 1. Създаване и поддържане на електронна база данни на възпитаниците на ГИМНАЗИЯТА с оглед улесняване на връзките с тях, съгласно правилата за съхранение и обработване на лични данни, при спазване на ЗЗЛД и GDPR.
 2. Създаване на постоянно действащ орган в лицето на управителния съвет и членовете му за комуникация и координация в дейността на ГИМНАЗИЯТА, нейната общност и КЛУБА.
 3. Създаване и поддържане на електронен портал с цел информиране на бившите и настоящи възпитаници на ГИМНАЗИЯТА, относно дейността на КЛУБА. Адресът на официалния портал на КЛУБА е следния: https://alumni.ivanapostolov.bg/
 4. Организиране на форуми с дарителски, бизнес, научен, културен или спортен характер

чл.7 Придобиване на членство в алумни клуба

7.1 Новите членове се приемат спрямо съвместно взето решение на всички участници на Управителния съвет на Алумни клуба.

7.2 Желаещите да участват трябва да:

-попълнят формуляр към алумни клуба

– да имат квалификации или качества в сфери, които ще допринесат на развитието на клуба (предприемаческа, IT , комуникационни умения)

-да бъдат мотивирани за работа

-да бъдат отговорни

7.3 крайното решение ще бъде взето от целия Управителен съвет

7.4 ползи от членство в клуба:

-достът по връзки с минали алумни

-развитие на личността и нейните качества

-придовиане на умение за екипна работа

-връзка с различни бизнеси или хора с полезни умения

Чл.8 Етичен кодекс. Участниците в клуба са отговорни да

 8.1 имат добро отношение към хората в екипа и уважение към всяко изразено мнение.

8.2 бъдат точни за всяка среща или събитие

Чл.9 Критерии за отстраняване на членовете на управителния съвет  

9.1 несериозно отнасяне към работата и неизпълнение на наложените задачи

9.2 уронване на престижа и интересите на клуба

9.3 увреждане на имуществото на клуба

9.4 изпускане на повече от две последователни срещи без предупреждение

9.5 имайки четири последователни закъснения

9.6 закъснение – до пет минути

9.7 отсъствие – закъснение с повече от пет минути

 

Чл.10 Задължения на членовете : 

10.1 да спазват устава

10.2 да изпълняват дейностите, които са им предоставени

            10.3 да работят към постигане на целите на клуба

106 да пазят в тайна решенията, взети от органа на клуба 

10. да запазват престижа на клуба

Чл.11 Кворум

11.1 Общото събрание е законно и може да взема решения, когато присъстват повече от половината част на управителния съвет.
Участници на клуба и техните задължения

Чл.1 Органи на клуба

1.1 Анджела Ангелова, Борис Трайков, Ева Папазова, Ивелина Петрова, Кристиян Серев, Димитриус Титопулос, Мира Йонкова, Никола Станев и Яна Йовчева.

1.2 Учители и ментори: Иван Петров, Милена Колева

Чл.2 Председатели 

 2.1 Председателите на учредения Алумни клуб са изброените: Анджела Ангелова, Ева Папазова, Ивелина Петрова

Чл.3 Управителен съвет

3.1 Централният съвет се състои от Анджела Ангелова, Борис Трайков, Ева Папазова, Ивелина Петрова, Кристиян Серев, Димитриус Титопулос, Мира Йонкова, Никола Станев и Яна Йовчева.

Чл.4 Заместник председател(и) на алумни клуба 

4.1 заместник председателят(ите) са Ева Папазова и Ивелина Петрова

Чл.5 Секретар на Алумни Клуба

5.1 секретарят на Алумни клуба ще има за задължение да подсети участниците на клуба за предстоящи срещи и събития, да следи спазването на клубния правилник, да свързва завършилите ученици (алумни) с участниците на клуба.

Чл.6 Водене на записки/протокол 

6.1 те ще бъдат водени от Анджела Ангелова

Чл.12 График за срещи 

12.1 Срещите на Алумни клуба ще се състоят всеки вторник

 

Чл.13 Свикване на събрания 

13.1 Свикването на събрания, извън вече установения график спрямо чл., ще се осъществява удобни, спрямо участниците на клуба, дати

Чл.14 Права на участниците 

Всеки участник на клуба има право да:

 14.1 изрази мнението си, 

 14.2 се консултира с учители 

 14.3 може да напусне клуба по всяко време.

Чл.15 Взимане на решения, засягащи целия екип

15.1 този тип решения ще бъдат дискутирани от целия екип и ще бъдат взимани гласуване.
Информация за клуба

Чл.1 Източници на средства и финансиране

1.1 алумни клубът е нефинансирана, доброволна и самоинициативна организация

 Чл.2 Планирани дейности 

2.1 всички дейности ще бъдат определяни от участниците на клуба.

документите, свързани с тях, ще се съхраняват в облак, който ще бъде достъпен за всички членове на клуба. 

Чл.3 Местоположение –

3.1 Седалището на клуба е гр. София, жк. Мусагеница, ЧЕГ “Иван Апостолов”

Чл.4 Лого

Чл.5 Колабориране с членове на други клубове/отбори

 5.1 колаборацията с журналистически клуб, IT клуб, уенически съвет с цел развитие на сдружеството

Чл.6 Разпространение на Алумни клуб 

6.1 разпространението на Алумни клуба ще се осъществи чрез училищния вестник, онлайн и чрез други материални форми на разпространение.

Чл.7 Платформи за комуникация 

7.1 учредените платформи за комуникация на Алумни клуба включват Viber, Classroom, Gmail, подкаст.

Чл.8 Платформа за събиране на членски данни

8.1 Клуба поддържа единна сигурна платформа за управление на членси данни.

 1. Членовете на КЛУБА са длъжни:
 • Да изпълняват добросъвестно поетите ангажименти към КЛУБА.
 • Да спазват Устава и да работят за постигане целите на КЛУБА.
 • Да пазят доброто име на КЛУБА и да популяризират целите му.
 • Да съдействат за организационното укрепване на КЛУБА.
 • Да пазят в тайна решенията, взети от органите на КЛУБА.